Jak se registrovat do SOD - krok za krokem

1) Seznamte se s podmínkami pro zápis do seznamu

Podmínky pro zápis dodavatele do Seznamu odborných dodavatelů (SOD) jsou uvedeny v Přílohách III Směrnice MŽP č. 9/2013.

2) Zaregistrujte se v on-line systému

Zaregistrujete se do on-line registračního systému, samotná žádost o zápis se vždy vyplňuje elektronicky! Po registraci vám bude na vámi uvedenou emailovou adresu odeslán email s přihlašovacími údaji. Pod zaslaným heslem a vaším IČ se můžete přihlásit a začít vyplňovat elektronickou žádost.

3) Vyplňte elektronickou žádost o zápis

Pro zápis do SOD je nutné správně vyplnit všechny povinné záložky formuláře a poté v záložce „Náhled a odeslání“ tlačítkem „Odeslat“ formulář odeslat ke schválení. Po odeslání již není možné měnit zadané údaje, dodavatel má k dispozici pouze náhled jím vyplněné žádosti. Záložky formuláře žádosti:

  • Údaje o dodavateli (název a adresa sídla, kontaktní a korespondenční adresa, oblast působení dodavatele, ostatní informace)
  • Osoby oprávněné jednat (kontaktní osoba pro SFŽP ČR)
  • PobočkyDoklady (výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku, výpis z rejstříku trestů, plná moc, další certifikáty a osvědčení)
  • Osvědčení o zaškolení (na činnosti, pro které se dodavatel zapisuje a na které byl vyškolen výrobcem)
  • Náhled a odeslání (náhled vyplněného formuláře včetně čestného prohlášení)

4) Odešlete žádost včetně příloh na SFŽP ČR

Po elektronickém podání žádosti formulář vytiskněte, podepište a včetně příloh (originály nebo úředně ověřené kopie) doručte ve lhůtě 30 kalendářních dní Fondu, a to poštou nebo osobním podáním na adrese: Státní fond životního prostředí ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, v zásilce označené „NZÚ-SOD“. Doručené dokumenty Fond zpět nevrací.

Žádosti o zápis jsou vyřizovány chronologicky dle data doručení listinných podkladů!

5) Schválení žádosti o zápis

Pracovník Fondu zkontroluje doručenou žádost o zápis a v případě zjištění nedostatků vás vyzve elektronicky k jejich odstranění (viz záložka „Nedostatky žádosti“ v registračním systému). Postup opravného podání je obdobný jako při podání žádosti (od bodu 3). Administrace žádosti bude pozastavena do doby odstranění nedostatků resp. doručení doplnění.

Je-li žádost úplná, bez nedostatků a dodavatel splňuje podmínky pro zápis, provede Fond zápis do seznamu nejpozději do 30 kalendářních dní ode dne doručení listinných podkladů na Fond. O schválení žádosti budete informováni elektronicky. Po schválení žádosti vám bude v registračním systému v záložce „Osvědčení o registraci“ zpřístupněno Osvědčení o registraci v Seznamu odborných dodavatelů.

6) Změna nebo doplnění údajů

Jako dodavatel jste odpovědný za aktuálnost zápisu v SOD a jste povinen informovat Fond o každé změně údajů zapsaných v SOD. Pokud dojde k takové změně, po které dodavatel již dále nesplňuje podmínky pro zápis, je Fond oprávněn jeho zápis v SOD zrušit.

Svůj profil můžete kdykoliv změnit nebo doplnit. Stačí se opět přihlásit do registračního systému a zvolit záložku „Změna údajů“. Vyplníte formulář a změny uložíte. Některé změny proběhnou automaticky, jiné vyžadují opětovné schválení pracovníkem SFŽP ČR. Týká-li se změna či doplnění povinných dokladů nebo osvědčení o zaškolení, pošlete tyto dokumenty v listinné podobě na Fond (viz bod 4).

7) Zrušení zápisu v SOD

Podat žádost o zrušení zápisu můžete kdykoliv. Po přihlášení do registračního systému zvolíte záložku „Zrušení zápisu“ a vyplníte žádost. Po uložení žádosti o zrušení formulář vytiskněte a odešlete na Fond (viz bod 4). Fond zruší zápis do 30 kalendářních dní ode dne doručení listinné žádosti o zrušení. O zrušení zápisu budete informování elektronicky.

Jsou-li naplněny důvody pro zrušení zápisu dodavatele v SOD z podnětu Fondu, provede Fond zrušení zápisu, o čemž budete písemně informováni. Proti zrušení zápisu jste ve lhůtě 30 kalendářních dní oprávněni podat písemnou námitku.

8) Více informací

Pro dotazy firem, které mají zájem se zapsat do seznamů SOD či potřebují informace k registraci, je k dispozici e-mail sod-svt@sfzp.cz a telefonní linky 267 994 205.