Odborní dodavatelé - obecné informace

Seznam odborných dodavatelů (dále jen „SOD“) je seznam spravovaný Fondem, který obsahuje dodavatelské, realizační a montážní firmy (dále jen „dodavatel“), které prokáží svoji odbornou způsobilost pro provádění prací při realizaci opatření podporovaných z Programu.

Požadavky kladené na dodavatele mají zajistit minimální standard kvality poskytovaných služeb ze strany dodavatelů zapojených do Programu a poskytnout potencionálnímu žadateli efektivní nástroj pro jejich vyhledání a porovnání.

Smyslem SOD není zvýhodňovat některé dodavatele na úkor jiných.

Upozorňujeme, že do SOD je nutné se registrovat i v případě, že jste byli jiz dříve registrováni v programu Zelená úsporám.

Základní pravidla

 1. Žádný dodavatel nebude do SOD zapsán automaticky. O provedení zápisu je nutné požádat.
 2. Zápis do SOD je bezplatný.
 3. SOD je otevřený pro všechny dodavatele, kteří splňují podmínky Programu definované Přílohami III Směrnice MŽP č. 9/2013
 4. Do SOD může být zapsána pouze osoba usazená v České republice.
 5. Dodavatel musí dodržovat základní etická pravidla a zásady dobré praxe, které se vztahují k oboru jeho činnosti.
 6. Dodavatel se do SOD zapisuje pro konkrétní druh výrobku daného výrobce, od kterého získal osvědčení o zaškolení, s výjimkou segmentu tepelně izolačních materiálů, ve kterém bude zápis vázán pouze na typ tepelně izolačního materiálu.
 7. Fond je oprávněn kdykoliv v průběhu Programu změnit či stanovit nové požadavky pro zápis dodavatele do SOD, a to zejména ve vztahu ke změnám v právních předpisech. V případě takovéto změny může Fond požadovat splnění nových požadavků i u dodavatelů, kteří již byli do SOD zapsáni dříve. Na doložení splnění aktualizovaných požadavků poskytne Fond dodavateli přiměřenou lhůtu. Nedojde-li ve stanovené lhůtě k doložení splnění aktualizovaných požadavků, je Fond oprávněn zápis dodavatele v SOD zrušit.
 8. Dodavatel je povinen udržovat záznam v SOD aktuální. Dodavatel musí informovat Fond o každé změně parametrů zapsaných v SOD. Pokud je změna takového charakteru, že dodavatel po změně již nesplňuje podmínky pro zápis do SOD, je Fond oprávněn zápis v SOD zrušit.
 9. Za správnost deklarovaných údajů, které Fond zapisuje do SOD, odpovídá dodavatel.
 10. Fond provádí kontrolu všech žádostí o zápis do SOD. U vybraného vzorku dodavatelů zapsaných do SOD bude provedena detailní kontrola s důrazem na ověření správnosti deklarovaných údajů a splnění podmínek Programu. V rámci této kontroly si Fond vyhrazuje právo požadovat od dodavatele jakékoliv další relevantní podklady.
 11. V případě prokázání hrubého porušení podmínek Programu je Fond oprávněn zrušit zápis daného dodavatele do SOD.
 12. Všechna písemná i elektronická komunikace je směřována výhradně na kontaktní osobu, kterou dodavatel uvedl při registraci v žádosti o zápis do SOD.
 13. Zapsáním do SOD dodavatel souhlasí se zapojením do elektronického systému hodnocení a referencí příjemcem podpory. Systém hodnocení bude veřejně dostupný na internetových stránkách Programu a budou do něj moci přispívat pouze ti příjemci podpory, kteří v rámci některého z podpořených opatření skutečně využili služeb daného dodavatele. Dodavateli pak bude ponechána možnost se k zadanému negativnímu hodnocení vyjádřit.

Specifické požadavky na dodavatele zajišťující měření průvzdušnosti obálky budov

 1. Žadatel o zápis do SOD musí prokázat alespoň dvouletou praxi v oblasti měření průvzdušnosti obálek budov, což doloží čestným prohlášením s výkazem práce.
 2. Žadatel o zápis do SOD používá k měření výhradně zařízení komerčně dodávaná jako sestava přístrojů určená k měření průvzdušnosti obálky budovy, tj. zařízení splňující požadavky ČSN EN 13 829 (např. zařízení typu blower-door).
 3. Přesnost používaného zařízení pro měření tlakového rozdílu a objemového toku vzduchu musí být pravidelně ověřována s periodou 12 měsíců a kratší. Ověření je možné zajistit u akreditované osoby, výrobce zařízení nebo u společnosti, která toto ověření pro výrobce zajišťuje.