Výrobci - obecné informace

Seznam výrobků a technologií (dále jen „SVT“) je seznam spravovaný Fondem, který obsahuje výrobky, materiály a technologie (dále jen „výrobky“) splňující legislativní požadavky pro uvedení výrobku na trh České republiky a další Programem předepsané, zejména technické, parametry.

Cílem SVT je zajistit minimální standard kvality výrobků zapojených do Programu a poskytnout potenciálnímu žadateli efektivní nástroj pro vyhledání a porovnání parametrů jednotlivých výrobků.

Smyslem SVT není zvýhodňovat některé firmy či výrobky, materiály a technologie.

Upozorňujeme, že do SVT je nutné se registrovat i v případě, že jste výrobky či technologie jiz dříve registrovali v programu Zelená úsporám.

Základní členění SVT

 • vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS)
 • tepelně izolační materiály
 • výplně stavebních otvorů (okna / střešní okna / vchodové dveře / balkonové dveře)
 • kotle na biomasu
 • krbová kamna s výměníkem
 • tepelná čerpadla
 • plynové kondenzační kotle
 • solární termické kolektory
 • jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

Základní pravidla

 1. Žádný výrobek nebude do SVT zapsán automaticky. O provedení zápisu je nutné požádat.
 2. Zápis do SVT je bezplatný.
 3. Žádost o zápis do SVT může podat pouze výrobce, dovozce nebo zplnomocněný zástupce výrobce ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje Směrnice Rady 89/106/EHS, a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „výrobce“).
 4. SVT je otevřený pro všechny výrobce a jejich výrobky, které splňují předepsané podmínky Programu definované Přílohami III Směrnice MŽP č. 9/2013.
 5. Fond je oprávněn kdykoliv v průběhu Programu změnit či stanovit nové požadavky pro zápis výrobku do SVT a to zejména ve vztahu ke změnám v právních předpisech. V případě takovéto změny může Fond požadovat splnění nových požadavků i u výrobků, které již byly do SVT zapsány dříve. Na doložení splnění aktualizovaných požadavků poskytne Fond výrobci přiměřenou lhůtu. Nedojde-li ve stanovené lhůtě k doložení splnění aktualizovaných požadavků, je Fond oprávněn zápis výrobku v SVT zrušit.
 6. Výrobce je povinen udržovat záznam v SVT aktuální. Výrobce musí bez zbytečného odkladu informovat Fond o každé změně parametrů zapsaných v SVT. Pokud je změna takového charakteru, že výrobek po změně již nesplňuje podmínky pro zápis do SVT, je Fond oprávněn zápis v SVT zrušit.
 7. Za správnost deklarovaných údajů, které Fond zapisuje do SVT, odpovídá výrobce.
 8. Fond provádí kontrolu všech žádostí o zápis do SVT. U vybraného vzorku výrobků zapsaných do SVT bude provedena detailní kontrola s důrazem na prokázání správnosti výrobcem deklarovaných parametrů výrobků. V rámci této kontroly si Fond vyhrazuje právo vyžádat si od výrobce jakékoliv další relevantní podklady k danému výrobku k nahlédnutí a to včetně zkušebních protokolů, z nichž byly převzaty deklarované parametry.
 9. V případě podezření na hrubé porušení podmínek Programu je Fond oprávněn zadat provedení kontrolního posouzení výrobku v nezávislé akreditované zkušební laboratoři dle příslušných právních požadavků a norem platných pro daný typ výrobku. Bude-li porušení podmínek Programu prokázáno, bude zrušen zápis všech výrobků daného výrobce do SVT a veškeré výlohy spojené s kontrolním posouzením výrobku budou vymáhány po výrobci.
 10. Všechna písemná i elektronická komunikace je směřována výhradně na kontaktní osobu, kterou si výrobce určil v žádosti o zápis do SVT při registraci.