Jak se registrovat do SVT - krok za krokem

1) Seznamte se s podmínkami pro zápis do seznamu

Podmínky pro zápis do Seznamu výrobků a technologií (SVT) jsou uvedeny v Přílohách III Směrnice MŽP č. 9/2013.

2) Zaregistrujte se v on-line systému

Zaregistrujete se do on-line registračního systému, samotná žádost o zápis se vždy vyplňuje elektronicky! Po registraci vám bude na vámi uvedenou emailovou adresu odeslán email s přihlašovacími údaji. Pod zaslaným heslem a vaším IČ se můžete přihlásit a začít vyplňovat elektronickou žádost.

3) Vyplňte elektronickou žádost o zápis

Pro zápis do SVT je nutné správně vyplnit všechny povinné záložky formuláře a poté v záložce „Náhled a odeslání“ tlačítkem „Odeslat“ formulář odeslat ke schválení. Po odeslání již není možné měnit zadané údaje, máte k dispozici pouze náhled vyplněné žádosti. Kategorie SVT:

  • vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS)
  • tepelně izolační materiály
  • výplně stavebních otvorů (okna / střešní okna / vchodové dveře / balkonové dveře)
  • kotle na biomasu
  • krbová kamna s teplovodním výměníkem a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem
  • tepelná čerpadla
  • plynové kondenzační kotle
  • solární termické kolektory
  • jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

4) Odešlete žádost včetně příloh na SFŽP ČR

Po elektronickém podání žádosti formulář vytiskněte, podepište a včetně příloh (originály nebo úředně ověřené kopie) doručte ve lhůtě 30 kalendářních dní Fondu, a to poštou nebo osobním podáním na adrese: Státní fond životního prostředí ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, v zásilce označené „NZÚ-SVT“. Doručené dokumenty Fond zpět nevrací.

Žádosti o zápis jsou vyřizovány chronologicky dle data doručení listinných podkladů!

5) Schválení žádosti o zápis

Pracovník Fondu zkontroluje doručenou žádost o zápis a v případě zjištění nedostatků vás vyzve elektronicky k jejich odstranění (viz záložka „Nedostatky žádosti“ v registračním systému). Postup opravného podání je obdobný jako při podání žádosti (od bodu 3). Administrace žádosti bude pozastavena do doby odstranění nedostatků resp. doručení doplnění.

Je-li žádost úplná, bez nedostatků a výrobek splňuje podmínky pro zápis, provede Fond zápis do seznamu nejpozději do 30 kalendářních dní ode dne doručení listinných podkladů na Fond. O schválení žádosti budete informováni elektronicky.

Tímto není dotčeno ustanovení přílohy Příloha č. III/1, čl 1. Odstavec 11. Za správnost deklarovaných údajů, které Fond zapisuje do SVT, odpovídá výrobce.

V případě žádosti o zápis výrobku, který je jakýmkoliv způsobem kombinovaný (např. umožňuje více způsobů přikládání, různý výkon, více druhů paliva), musí žadatel v žádosti o zápis do SVT tuto vlastnost explicitně uvést. Fond pro zápis výrobku do SVT akceptuje pouze hodnoty a vlastnosti, které jsou z hlediska podmínek programu ze všech variant v kombinaci nejhorší. Nesplní-li žadatel tuto povinnost, vyhodnotí Fond údaje jako neúplné a nepravdivé a výrobek nebude do SVT zapsán, resp. bude bez dalšího k tíži žadatele o zápis z SVT vyřazen.

6) Změna nebo doplnění údajů

Jako výrobce jste odpovědný za aktuálnost zápisu v SVT a jste povinen informovat Fond o každé změně parametrů zapsaných v SVT. Pokud dojde k takové změně, po které výrobce nebo výrobek již dále nesplňuje podmínky pro zápis, je Fond oprávněn jeho zápis v SVT zrušit.

Své údaje v seznamu můžete kdykoliv změnit nebo doplnit. Stačí se opět přihlásit do registračního systému a zvolit záložku „Změna údajů“. Vyplníte formulář a změny uložíte. Některé změny proběhnou automaticky, jiné vyžadují opětovné schválení pracovníkem SFŽP ČR. Týká-li se změna či doplnění povinných dokladů, pošlete tyto dokumenty v listinné podobě na Fond (viz bod 4). 

7) Zrušení zápisu v SVT

Podat žádost o zrušení zápisu můžete kdykoliv. Po přihlášení do registračního systému zvolíte záložku „Zrušení zápisu“ a vyplníte žádost. Po uložení žádosti o zrušení formulář vytiskněte a odešlete na Fond (viz bod 4). Fond zruší zápis do 30 kalendářních dní ode dne doručení listinné žádosti o zrušení. O zrušení zápisu budete informování elektronicky.

Jsou-li naplněny důvody pro zrušení zápisu výrobku/ů v SVT z podnětu Fondu, provede Fond zrušení zápisu, o čemž budete písemně informováni. Proti zrušení zápisu jste ve lhůtě 30 kalendářních dní oprávněni podat písemnou námitku.

8) Více informací

Pro dotazy firem, které mají zájem se zapsat do seznamů SVT či potřebují informace k registraci je k dispozici e-mail sod-svt@sfzp.cz a níže uvedené telefonní linky:

Tepelně izolační materiály – 267 994 205
Výplně stavebních otvorů – 267 994 589
Tepelná čerpadla – 267 994 589
Solární termické a fotovoltaické systémy – 267 994 205
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla – 267 994 205
Zdroje na biomasu a plynové kondenzační kotle – 267 994 589