Často kladené dotazy

Filtr: F.A.Q. týkající se sekce Rodinné domy

Zobrazit všechny dotazy

Pro jaké domy bude program Nová zelená úsporám 2013 určen?

Poskytnutí podpory je navrhováno pro projekty na snižování energetické náročnosti rodinných domů.

Jak bude probíhat podávání žádostí? Bude to opět průběžně po stanovené období?

Ne, příjem žádostí nebude průběžný. V programu Nová zelená úsporám 2013 budou postupně vyhlašovány časově omezené výzvy, které budou jasně specifikovat, na jakou oblast bude aktuálně možné podávat žádosti o dotace. Požádat o dotaci bude možné prostřednictvím elektronické žádosti, případně také přímo na krajských pracovištích SFŽP ČR. Co se týče vlastní realizace opatření a podání žádosti, žádat bude možné v různých fázích realizace projektu – jak před začátkem realizace opatření, tak v jejím průběhu či po dokončení. Avšak uznány budou pouze náklady na opatření realizovaná po 1. lednu 2013.

Na jaká opatření bude možné žádat o dotace pro rodinné domy?

Podpora formou dotace je navržena v následujících oblastech, resp. opatřeních:

A Snižování energetické náročnosti budov

B Výstavba budov s velmi nízkou energetickou náročností

C Technická zařízení budov pro efektivní využití energie (zdroje tepla)

D Podpora na zpracování dokumentace (a technický dozor u oblasti A)

E Bonusy za kombinaci vybraných opatření (realizace více opatření)

Budeme-li uvažovat například o dotaci na zateplení rodinného domu, jaké budou základní podmínky?

Pro opatření A – Snižování energetické náročnosti rodinných domů – čili jejich zateplování bude platit, že výše získané podpory bude ovlivněna kvalitou provedených opatření: čím lepší zateplení čili nižší energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím vyšší dosažená míra podpory. Dle uvedeného budou dotace rozděleny do tří hladin, nejnižší úspora měrné roční potřeby tepla na vytápění pro poskytnutí dotace bude 40 %. Sledovány však budou i další parametry, například hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy nebo hodnota měrné roční potřeby tepla na vytápění.

V případě, že původní hlavní lokální zdroj tepla na vytápění rodinného domu je na tuhá nebo vyjmenovaná kapalná fosilní paliva, bude s dotací na zateplení souviset povinná výměna tohoto zdroje za zdroj ekologický.

Budou přiznávány dotace také na novostavby rodinných domů?

Dotace na novostavby k dispozici budou, ale pouze v případě, že dům splní přísné podmínky, které budou odpovídat podmínkám pro pasivní domy, tak jak je známe z původního programu Zelená úsporám. Dotace bude stanovena fixně na rodinný dům a bude přiznávána ve dvou hladinách podpory podle dosažených parametrů budovy. Současně platí, že podporu na výstavbu domu nebude možné kombinovat s jinými oblastmi podpory.

A jak to bude se zdroji tepla? V jakých případech bude možné získat dotaci z programu na nový kotel nebo solární ohřev?

V rámci opatření C – Technická zařízení pro efektivní využití energie v rodinných domech – je podporována výměna hlavního lokálního zdroje tepla na tuhá nebo vyjmenovaná fosilní paliva. Předmětem podpory budou:

  • výměna hlavního lokálního zdroje tepla na vytápění současně se zateplením – s oblastí A (povinná výměna, viz výše),
  • nebo výměna hlavního lokálního zdroje tepla na vytápění v objektu, kde bylo zateplení již dříve realizováno (vlastnosti budovy budou posouzeny dle hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy),
  • instalace solárního termického systému,
  • instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (pouze v případě se současně prováděným zateplením).

Je možné upřesnit zdroje tepla, na něž budou v popsaných případech přiznávány dotace?

Ano, budou to zdroje na biomasu, tepelná čerpadla, solárně-termické systémy pro ohřev vody a přitápění, či kondenzační kotle na zemní plyn.

Jak to bude s domy bytovými?

Zásadní informace pro bytové domy jsou tyto:

  • míra podpory bude nastavena obdobně jako u programů administrovaných SFRB (Panel 2013+),
  • v letech 2013 a 2014 nebude vypsána výzva pro bytové domy.

Jaká je situace v případě tzv. veřejných budov?

Předběžně lze uvést:

  • budou nastavena pravidla pro stanovení celkových způsobilých výdajů s maximální výší podpory na m2 obálky budovy, obdobně jako u Operačního programu Životní prostředí,
  • bude nutné dodržovat pravidla veřejné podpory (případy možného ovlivnění hospodářské soutěže),
  • míra podpory bude nastavena v souladu s podmínkami nového programového období Operačního programu Životní prostředí,
  • v roce 2013 nebude vypsána výzva pro kategorii veřejných budov.