Návod k použití kalkulačky

Jak správně použít kalkulačku pro orientační výpočet dotace z programu Nová zelená úsporám 2013.

Kalkulačku otevřete v programu Microsoft Excel. Pro správnou funkci kalkulačky je nezbytné po otevření souboru povolit spouštění maker.

Oblast podpory A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (zateplení)

Začněte kliknutím na tlačítko „Spočítat zateplení RD“, které vás přesměruje na kartu s výčtem technických požadavků pro jednotlivé hladiny podpory.

Po seznámení se s podmínkami pokračujte kliknutím na tlačítko „Pokračovat k výpočtu“.

Pro správné použití kalkulačky je třeba znát typ a tloušťku materiálu, ze kterého je váš dům vystavěn, rozměry obvodových stěn, střechy podlahy, typ a rozměry oken a dveří.

Důležité upozornění

Upozorňujeme, že kalkulačka slouží pouze k hrubému posouzení energetické náročnosti vašeho rodinného domu, opatření ke snížení jeho energetické náročnosti a odhadu maximální možné výše dotace. Výsledné hodnoty získané z kalkulačky jsou pouze orientační a v žádném případě nenahrazují odborný posudek zpracovaný projektantem a energetickým specialistou. Skutečný rozsah a kvalita nutných opatření pro získání podpory ve zvolené podoblasti podpory se může lišit oproti rozsahu a kvalitě uvedené v kalkulačce.

Zadejte parametry konstrukcí na obálce budovy

Na kartě „konstrukce“ je nutné zadat parametry jednotlivých konstrukcí na obálce budovy (obvodové stěny, výplně stavebních otvorů – okna a dveře, podlahy, střechy a stropy…) ve stávajícím stavu, tj. před provedením podporovaných opatření.

Vyplňují se pouze pole podbarvená žlutě a pole s roletkovými výběry. Pokud nelze zadat nebo zvolit přesnou hodnotu, která odpovídá vašemu domu, zadejte nebo zvolte nejbližší podobnou hodnotu. Pokud daný typ konstrukce nezadáváte, ponechte všechna pole v příslušném řádku beze změny.

V bloku „Obvodové stěny“ zadejte parametry obvodových stěn a do nich zabudovaných výplní stavebních otvorů, oken a dveří. Údaje zadávejte dle orientace ke světovým stranám (zvolte nejbližší možnou orientaci). Pro každou světovou stranu můžete zadat dva různé typy konstrukcí stěn, které reprezentují jednotlivé řádky tabulky. Ke každé stěně můžete zvolit až dva druhy výplní stavebních otvorů (oken a dveří). Nejprve zadejte výšku a délku stěny v metrech a z roletkové nabídky vyberte materiál a tloušťku stěny. Pokud je stěna již zateplena, zadejte tloušťku stávající vrstvy tepelné izolace v centimetrech do sloupce „Existující zateplení (cm)“. Zadejte celkovou plochu a typ oken a dveří 1. a 2. typu, které jsou zabudovány do příslušné stěny.

V bloku „Podlahy“ zadejte parametry podlah. Kalkulačka umožňuje zadat dva typy podlahy na zemině a dva typy podlahy nad nevytápěným sklepem, lze tak zadat i parametry budovy, která je částečně podsklepena. K příslušnému typu vyplňte délku a šířku podlahy a z roletkové nabídky vyberte, zda již je v podlaze instalována tepelná izolace.

V bloku „Střechy a stropy“ zadejte parametry střech a stropů, opět lze kombinovat více konstrukcí. Pro zvolené konstrukce vyplňte délku a šířku v metrech, vyberte způsob provedení střechy ve sloupci „Materiál“. Pokud je střecha či strop již zateplen, zadejte tloušťku tepelně izolačního materiálu. Jsou-li ve střeše zabudována střešní okna, zadejte jejich plochu a typ.

V bloku „Ostatní“ zadejte parametry ostatních konstrukcí, které se nacházejí na obálce budovy a nespadají do žádné z předešlých kategorií, jako například stěny k nevytápěnému prostoru. Zadejte výšku a šířku konstrukce v metrech a zvolte typ materiálu. Pokud jsou v konstrukci zabudovány dveře, zadejte jejich plochu a zvolte jejich typ z roletkového menu.

Po zadání požadovaných hodnot klikněte na tlačítko „Pokračovat ve výpočtu“.

Zadejte objem budovy a energeticky vztažnou plochu

Zadejte objem vytápěné části budovy v m3. Pokud je váš dům jednoduchého tvaru, můžete pro stanovení objemu použít pomocný kalkulátor, do kterého zadáte jednotlivé rozměry dle obrázku a kliknete na tlačítko „Převzít výsledek z kalkulačky“.

Zadejte celkovou energeticky vztažnou plochu vytápěné části budovy, určenou z vnějších rozměrů (tzn. na vnější líc zdiva).

Pokračujte kliknutím na tlačítko „Návrh opatření a výsledek“.

Zvolte rozsah a kvalitu provedených opatření

V levé části tabulky zvolte rozsah a kvalitu opatření, které chcete realizovat. Opatření v roletkových seznamech jsou seřazena od nejméně (ponechat v původním stavu) po nejvíce (zateplit na max. hodnotu pro pasivní domy) úspornou variantu. Pro pokračování ve výpočtu musíte v boxu „Větrání“ vždy zvolit buď hodnotu „minimální hygienické větrání zajištěno“ nebo „instalovat rekuperační jednotku“, větrání pouze okny se v souladu s ČSN EN 15 665/Z1:2011 nepřipouští. Pokud je v budově instalován původní neekologický zdroj tepla na vytápění na tuhá fosilní paliva nebo mazut, vyberte v řádku „Výměna neekologického zdroje tepla“ typ nového zdroje, který budete instalovat (výměna je v tomto případě povinná a je na ní možno získat podporu). V případě, že jste se rozhodli pro instalaci solárního termického systému, vyberte tuto možnost v řádku „Instalace solárního systému“.

Zkontrolujte výsledky a možnosti podpory

Při změně rozsahu nebo kvality opatření ke snížení energetické náročnosti budovy se v pravé části tabulky automaticky počítají výsledky posouzení energetického hodnocení. V boxu „Splnění požadavků“ si můžete ověřit, zda rozsah a kvalita vámi zvolených opatření splňuje jednotlivé podmínky Programu. Zelené pole se symbolem „+“ znamená, že požadavek byl splněn, naopak červené pole se symbolem „-“ říká, že dosažený parametr nesplňuje podmínky Programu. Vznikne-li nárok na podporu v dané podoblasti podpory, objeví se v posledním sloupci „Splnění podmínek dotace“ zelené pole s nápisem „ANO“, v opačném případě bude pole červené s nápisem „NE“.

V boxech „Dotace v oblasti A“ a „Dotace v oblasti C“ se zobrazují maximální výše způsobilých výdajů a k nim příslušná maximální výše podpory.

Optimalizujte rozsah a kvalitu provedených opatření

Pomocí volby jiného rozsahu či kvality opatření se můžete pokusit optimalizovat výsledné hodnoty, někdy pro dosažení vyšší hladiny podpory stačí velice málo. Výsledky se mění automaticky při změně parametrů.

Vyhledejte projektanta a energetického specialistu

Pokud jste se rozhodli využít možnosti získat podporu z dotačního programu Nová zelená úsporám 2013, uložte nebo vytiskněte si soubor kalkulačky a najděte si osoby, které jsou oprávněné vypracovat odborný posudek pro potřeby Programu. Ve spolupráci s těmito odborníky dohodněte konečný rozsah prováděných opatření ke snížení energetické náročnosti rodinných domů a následně si nechejte vypracovat odborný posudek, který budete potřebovat pro podání žádosti o podporu. Se zpracovatelem odborného posudku doporučujeme uzavřít písemnou smlouvu. Možný vzor smlouvy naleznete na internetových stránkách Programu v sekci „Dokumenty ke stažení“.

Oblast podpory B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Pro zobrazení tabulky technických podmínek pro poskytnutí podpory v této oblasti klikněte na tlačítko „Pasivní domy“.

Stavíte-li nebo chystáte-li se stavět rodinný dům s velmi nízkou energetickou náročností, doporučujeme konzultovat možnost získání dotace s vámi vybraným projektantem a energetickým specialistou.

Kliknutím na tlačítko „Zpět na úvod“ se vrátíte na kartu „rozcestí“.

Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie (výměna zdrojů tepla a instalace solárních termických systémů)

Pro zjištění maximální výše podpory v samostatných oblastech podpory C klikněte na tlačítko „Efektivní využití zdrojů energie“.

Pokud máte v současné době instalován hlavní zdroj tepla na vytápění na tuhá fosilní paliva nebo mazut a současně váš dům splňuje kritérium měrné roční potřeby tepla na vytápění EA pod 150 kWh.m-2.rok-1, můžete žádat o podporu na výměnu tohoto zdroje. V takovém případě vyberte nový typ zdroje tepla z roletkového seznamu „Výměna neekologického zdroje tepla“.

Chcete-li žádat o podporu na instalaci solárního termického systému, vyberte jednu z možností na řádku „Instalace solárního systému“.

Celková maximální výše dotace a maximální výše způsobilých výdajů se automaticky zobrazuje v boxu „Dotace v oblasti C“.

Kliknutím na tlačítko „Zpět na úvod“ se vrátíte na kartu „rozcestí“.