Veřejná podpora

Veřejnou podporou se rozumí každá podpora poskytnutá v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, která zvýhodňuje subjekty vyvíjející hospodářskou činnost, čímž narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž na vnitřním trhu EU. V podmínkách programu Nová zelená úsporám 2013 se omezení pravidly pro veřejnou podporu dotýkají zejména žadatelů právnických osob a fyzických osob podnikajících a žadatelů, kteří předmětný byt či dům pronajímají, či v něm provozují ekonomickou činnost.

Na základě uvedené definice je nutné u veřejné podpory zkoumat 4 základní kritéria definice veřejné podpory:

 1. podpora je poskytnuta státem nebo z veřejných prostředků
 2. podpora zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví podnikání a je selektivní
 3. je ovlivněn obchod mezi členskými státy a
 4. je narušena nebo hrozí narušení soutěže.

Veřejná podpora je obecně zakázána. Její poskytnutí je možné pouze tehdy, pokud najdeme právní titul (výjimku) k jejímu legálnímu poskytnutí.

V programu Nová zelená úsporám 2013 lze poskytovat dotace ve dvou režimech, které jsou slučitelné s právními předpisy EU, a to v režimu de minimis (do 200 tis. EUR) a v režimu blokové výjimky (do 7,5 mil. EUR).

Rozhodným okamžikem poskytnutí veřejné podpory je v případě programu Nová zelená úsporám 2013 datum vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory ministrem.

Formuláře k veřejné podpoře

Jedná se pouze o doporučené vzory formulářů. V současné době není forma formuláře pro žadatele závazná, je pouze doporučující. Podstatné je, aby žadatel doložil všechny v nich požadované informace.

Souhrn všech požadovaných náležitostí pro příslušný režim veřejné podpory musí žadatel podepsat a nechat podpis úředně ověřit. V případě, že jsou všechny vyžadované dokumenty nedílně spojené, postačuje ověřený podpis pouze na Seznamu předložených dokumentů.

Pravidla veřejné podpory jsou upravena příslušnou legislativou EU, její náležitosti program Nová zelená úsporám 2013 neupravuje. Veškeré informace jsou pouze doporučené a za správné vyplnění a uvedení správných a pravdivých údajů k veřejné podpoře zodpovídá vždy žadatel. Prosíme, v případě pochybností vyhledejte odbornou pomoc.

De minimis

Podporu de minimis upravuje zejména nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

Základní podmínky:

Podpora de minimis je omezena na limit 200 000 EUR pro jednoho příjemce v tříletém období (současné a dvě předchozí účetní období, které příjemce používá pro daňové účely, tj. kalendářní nebo hospodářský rok). Podpora de minimis se považuje za poskytnutou ke dni, kdy právní akt zakládající její poskytnutí nabude právní moci či účinnosti. Do uvedeného limitu se kumulativně sčítají veškeré podpory de minimis, které příslušný příjemce v daném tříletém období čerpá.

Pro přepočet částky podpory de minimis z EUR na Kč se používá kurz Evropské centrální banky platný ke dni poskytnutí podpory de minimis.

Souběh podpory de minimis s jinou podporou (např. z jiného dotačního programu) na stejné způsobilé náklady je možný, avšak nesmí dojít k překročení maximální míry, která je daná pravidly pro jinou podporu (např. pravidla pro regionální investiční podporu). S účinností od 1. 1. 2014 vstoupily v platnost revidované předpisy upravující poskytování podpor de minimis, jejichž použití je dle výjimky dané Evropskou komisí aplikováno od 1. 7. 2014.

Vyžadované dokumenty:

Seznam příloh - de minimis

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Prohlášení žadatele o statutárním orgánu a jeho členech

Prohlášení a závazky žadatele

+ doložte navíc:

 • Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele - aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší tří měsíců), zřizovací listina u příspěvkových organizací, stanovy společenství vlastníků jednotek (SVJ), bytových družstev (BD)
 • Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním se SFŽP
 • Daňové přiznání nebo roční výkaz o hospodaření

Bloková výjimka

S platností od 1. 7. 2014 podporu upravuje Nařízení komise (ES) č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014. Po přechodné období do 31. 12. 2014 lze postupovat dle původního Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. 8. 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách). Toto přechodné období využívá i program Nová zelená úsporám 2013.

Základní podmínky:

V tomto režimu podpory je nutno dodržet maximální intenzitu podpory, která je stanovena jako procento způsobilých nákladů. Procento je určeno odlišně pro kategorii malého, středního a velkého podniku (podnikem se rozumí jakýkoli subjekt vyvíjející hospodářskou činnost). Zařazení do velikostní kategorie podniku se provede dle Přílohy I obecného nařízení o blokových výjimkách. Celková částka podpory je zároveň omezena částkou 5 mil. Kč na jeden podnikatelský subjekt za celou dobu trvání programu, jak stanoví podmínky programu Nová zelená úsporám 2013.

Výše podpory se v režimu blokové výjimky určí ve dvou variantách. Program Nová zelená úsporám 2013 umožňuje čerpání podpory pouze podle jedné varianty, a to

 • podle čl. 21, písm. b (opatření na úsporu energie) obecného nařízení o blokových výjimkách, který se týká oblasti podpory A - Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů a B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. V této variantě nesmí podpora přesáhnout 40 % způsobilých nákladů u malých podniků, 30 % u středních podniků a 20 % u ostatních podniků.
 • podle čl. 23 (podpora zdrojů energie z OZE) obecného nařízení o blokových výjimkách, který se týká oblasti podpory C – Efektivní využití zdrojů energie, nesmí intenzita podpory překročit 65 % uznatelných nákladů pro malé podniky, 55 % pro střední podniky a 45 % pro velké podniky.

V režimu blokové výjimky mohou být práce na projektu zahájeny až po registraci žádosti.

Vyžadované dokumenty:

Seznam příloh - bloková výjimka

Prokázání motivačního účinku pro velký podnik

Prohlášení žadatele o zařazení podniku

Prohlášení žadatele o statutárním orgánu a jeho členech

Prohlášení a závazky žadatele

+ doložte navíc:

 • Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele - aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší tří měsíců), zřizovací listina u příspěvkových organizací, stanovy společenství vlastníků jednotek (SVJ), bytových družstev (BD)
 • Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním se SFŽP
 • Daňové přiznání nebo roční výkaz o hospodaření

Obecné dokumenty k problematice veřejné podpory:

Nařízení komise (ES) č. 1407/2013 o používání článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 

Nový předpis určující podmínky režimu podpor de minimis. Dokument zde upravuje použití článků 107 a 108 Smlouvy o ES na podporu de minimis. Určuje stropy celkové výše podpory de minimis pro jednotlivý podnik a způsob, jak mají jednotlivé státy postupovat při poskytování podpory de minimis.

Metodická příručka k aplikaci pojmu „jeden podnik" z pohledu pravidel podpory de minimis. 

Nařízení komise (ES) č. 800/2008 o blokových výjimkách Příloha I  

Základní předpis určující podmínky režimu blokové výjimky. Dokument, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují některé kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách). S platností od 1. 7. 2014 nahrazen předpisem novým, avšak s možností používání do 31. 12. 2014.

Nařízení komise (ES) č. 651/2014 o blokových výjimkách   

Základní předpis určující podmínky režimu blokové výjimky Platný od 1. 7. 2014. Dokument, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují některé kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách).

Definice malých a středních podniků   

Podrobné údaje a vysvětlení nové definice malých a středních podniků, která nabyla účinnosti dne 1. 7. 2014. Určení velikostního statusu podniku je zásadní pro stanovení výše podpory v režimu blokové výjimky.

Důležité odkazy:

http://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora.html
Na webových stránkách ÚOHS - sekce Veřejná podpora, lze získat plné aktuální znění všech dokumentů, které se vztahují k veřejné podpoře včetně vysvětlujících pokynů a metodik.