Minimální rozsah energetického posudku

K žádosti o poskytnutí dotace se přikládá odborný posudek, z něhož je patrný rozsah a způsob provedení podporovaného opatření, a také to, že toto opatření splňuje podmínky stanovené Programem. Odborný posudek je zároveň podkladem pro výpočet podpory.

Odborný posudek je nutné předložit vždy, a to bez ohledu na stanovisko příslušného stavebního úřadu, tj. i v případě, že stavební úprava nevyžaduje ani ohlášení stavebního záměru, ani stavební povolení.

Odborný posudek se předkládá elektronicky na disku CD nebo DVD ve formátu PDF a také v jednom vyhotovení v listinné podobě.

Odborný posudek je soubor dokumentů prokazující splnění energetických a environmentálních požadavků Programu a obsahuje zejména průkaz energetické náročnosti budovy, energetický posudek a projektovou dokumentaci. Odborný posudek je vyžadován v souladu se zákonem č. 388/1991, o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Uvažování technických parametrů.

Pro výpočet lze uvažovat technické parametry buď konkrétního výrobku ze seznamu výrobků a technologií (dále jen „SVT“) v případě, že jsou výrobky, s kterými se budou provádět daná opatření již známé, nebo mohou být všechny technické parametry zvoleny příslušným energetickým specialistou ve spolupráci s projektantem. Ty budou uvedeny v průvodní zprávě energetického posudku.

Při dokládání realizace budou doloženy všechny výrobky s jejich technickými parametry, které byly použity pro provedení opatření a které byly vybrány z SVT. V případě změny materiálu oproti původně uvažovaným musí žadatele tuto změnu ohlásit a Státní fond životního prostředí (dále jen „Fond“) rozhodne o dalším postupu. V případě změny materiálu se stejnými, nebo lepšími technickými parametry, se energetický posudek nebude standardně přepracovávat. V případě zhoršení jakéhokoli technického parametru, který vstupuje do energetického hodnocení, rozhodne Fond o nutnosti doplnění či úpravě dříve předloženého odborného posudku.

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek