Na co si dát pozor

Ze zkušeností ombudsmanky při vyřizování stížností programu Zelená úsporám.

Výběr firmy, která za vás vyřídí žádost o podporu – pokud se rozhodnete svěřit vyřizování žádosti o podporu třetí osobě či přímo specializované firmě, věnujte dostatečnou pozornost jejímu výběru. Požadujte vždy písemnou smlouvu, ve které přesně specifikujte, co je předmětem spolupráce - zda pouze zpracování a podání žádosti o podporu včetně všech souvisejících příloh nebo také zajištění všech dalších úkonů souvisejících s další administrací žádosti. I v případě, že si na vyřízení žádosti o podporu najmete specializovanou firmu, je důležité, abyste se seznámili s podmínkami Programu, jedině tak budete moci práci firmy kontrolovat. Na chyby, které při vyřizování žádosti způsobí zplnomocněná osoba, se pohlíží jako na chyby žadatele.

Konzultovat včas všechny uvažované změny – parametry projektu k podané žádosti o podporu nelze měnit libovolně. Některé změny mohou být v rozporu s podmínkami Programu a mohou vést k neposkytnutí podpory či dokonce k odejmutí již vyplacené podpory. Proto veškeré plánované změny oproti schválenému projektu konzultujte se SFŽP ČR ještě před jejich realizací.

Závazné termíny – všechny termíny stanovené SFŽP ČR jsou závazné a jejich nedodržení může znamenat konec administrace žádosti a neposkytnutí podpory. Proto si důležité termíny pečlivě poznamenejte a v případě potřeby požádejte včas o jejich prodloužení (umožňují-li to podmínky Programu).

Změny vlastníka objektu, který je předmětem dotace – před změnou (spolu) vlastníka objektu si pečlivě prostudujte omezení, která stanoví pravidla Programu.

Porozumění podmínkám Programu – SFŽP ČR nabízí bezplatný poradenský servis v rámci činnosti svých 14 krajských pracovišť, prostřednictvím Zelené linky 800 260 500 nebo prostřednictvím emailové adresy info@sfzp.cz. Pokud je vám cokoli nejasné, nebojte se zeptat. Na špatný postup žadatele z důvodu neporozumění pravidlům Programu nebude brán zřetel.

Jistota je jistota – pečlivě si uschovejte kopie všech podkladů, a to včetně potvrzení o jejich předání SFŽP ČR či zplnomocněné osobě.

Zahájení prací a způsobilost výdajů v čase

 • OBLAST PODPORY A
  Opatření, s jejichž realizací bylo započato před 1. 1. 2013, nelze zařadit mezi způsobilé výdaje. Tato opatření se v odborném posudku zahrnou do posouzení stávajícího stavu budovy. Pokud byla realizace opatření provedena po částech, kdy první část opatření byla zahájena před 1. 1. 2013 a druhá část po 1. 1. 2013, zahrne se první část do posouzení stávajícího stavu budovy a druhá část do podporovaných opatření a mezi způsobilé výdaje.
   
 • OBLAST PODPORY B
  V oblasti podpory B – výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností se podporovaným opatřením rozumí samotná výstavba rodinného domu, která je dále nedělitelná na jednotlivé dílčí práce. Podpora bude poskytnuta pouze na realizace zahájené po 1. 1. 2013. Žadatel tuto skutečnost doloží jedním z následujících dokumentů:
  a) Dokladem o předání staveniště zhotoviteli
  b) Oznámením stavebníka o zahájení prací příslušnému stavebnímu úřadu (zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů § 152 odst. 3 písm. a)
  c) Kopií stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě (zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů § 157 odst. 1)
   
 • OBLAST PODPORY C
  Podpořeny mohou být pouze instalace zahájené po 1. 1. 2013. Žadatel tuto skutečnost doloží jedním z následujících dokumentů:
  a) Smlouvou o dílo se zhotovitelem
  b) Oznámením stavebníka o zahájení prací příslušnému stavebnímu úřadu (zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů § 152 odst. 3 písm. a)
  c) Kopií stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě (zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů § 157 odst. 1)
  d) Fakturou s datem uskutečnění zdanitelného plnění po 1. 1. 2013