Komu a jaké dokumenty předkládat k doložení realizace

Publikováno: 17. 6. 2014

V případě, kdy vaše žádost prošla všemi stupni kontroly úspěšně, a máte Vyrozumění o poskytnutí dotace, je možné předložit dokumenty prokazující splnění podmínek ve schválené žádosti.


Dokumenty k doložení realizace se předkládají na to krajské pracoviště, na kterém je vaše žádost administrována. Dokumenty můžete doručit osobně či poštou, ale vždy nejpozději do data uvedeného ve Vyrozumění o poskytnutí dotace. Všechny dokumenty musí být předloženy v listinné podobě v originále nebo úředně ověřené kopii (nestanoví-li Směrnice jinak).

Jaké dokumenty je potřeba předložit naleznete v dokumentech ke stažení.