Odborný technický dozor

Publikováno: 25. 6. 2014

V souladu se směrnicí MŽP č. 1/2014 je žadatel povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. V oblasti podpory A, tedy u zateplení rodinných domů, je při dokládání realizace nutné předložit Závěrečnou zprávu odborného technického dozoru.


Odborný technický dozor může vykonávat pouze osoba s vysokoškolským vzděláním stavebního nebo architektonického směru nebo se středním vzděláním stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň třemi roky praxe při provádění staveb. Technický dozor by neměl být ve střetu zájmů (osoba provádějící pro žadatele technický dozor by neměla být zároveň ve smluvním nebo jiném vztahu s některým z dodavatelů).

Závěrečná zpráva pak musí obsahovat minimálně informace o tom, že:

  • dozor má dostatečnou kvalifikaci vyžadovanou Programem (v případě autorizované osoby se předloží kopie autorizace, v ostatních případech se kvalifikace doloží formou čestného prohlášení)
  • dílo bylo provedeno dle schváleného odborného posudku (projektové dokumentace)
  • při realizaci byly dodrženy stanovené předpisy a technologické postupy

TIP: V oblasti podpory A lze na činnost odborného technického dozoru získat podporu ve výši až 5.000,- Kč. V případě zájmu se o tuto podporu žádá současně s podáváním žádosti v oblasti podpory A. Dodatečné přiznání této podpory není možné.