Minimální rozsah projektové dokumentace

K žádosti o poskytnutí dotace se přikládá odborný posudek, z něhož je patrný rozsah a způsob provedení podporovaného opatření, a také to, že toto opatření splňuje podmínky stanovené Programem. Odborný posudek je zároveň podkladem pro výpočet podpory.

Odborný posudek je nutné předložit vždy, a to bez ohledu na stanovisko příslušného stavebního úřadu, tj. i v případě, že stavební úprava nevyžaduje ani ohlášení stavebního záměru, ani stavební povolení.

Odborný posudek se předkládá elektronicky na disku CD nebo DVD ve formátu PDF a také v jednom vyhotovení v listinné podobě.

Odborný posudek je soubor dokumentů prokazující splnění energetických a environmentálních požadavků Programu a obsahuje zejména průkaz energetické náročnosti budovy, energetický posudek a projektovou dokumentaci. Odborný posudek je vyžadován v souladu se zákonem č. 388/1991, o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů.