Slovník pojmů

Byt

Místnost nebo soubor místností, které svým stavebním uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu určeny

Doba udržitelnosti

Doba, po kterou musí příjemce podpory zachovat účel užívání předmětu podpory a dodržet podmínky programu. Její délka je stanovena na 10 let ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí podpory.

Památkově chráněná budova

Budova ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů, §7, odst. 5, písm. b).

Podporované opatření

Opatření nebo soubor opatření, na něž je poskytována podpora dle směrnice MŽP a jejích příloh.

Rodinný dům

Stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví; rodinným domem se nerozumí jiné stavby, např. určené pro rodinnou rekreaci nebo průmyslové stavby, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště.

Stavba pro bydlení

Ve smyslu vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, se jedná o bytový a rodinný dům, který je svým stavebním uspořádáním určen pro trvalé bydlení.

Zahájení prací a způsobilost výdajů v čase

OBLAST PODPORY A

Opatření, s jejichž realizací bylo započato před 1. 1. 2013, nelze zařadit mezi způsobilé výdaje. Tato opatření se v odborném posudku zahrnou do posouzení stávajícího stavu budovy. Pokud byla realizace opatření provedena po částech, kdy první část opatření byla zahájena před 1. 1. 2013 a druhá část po 1. 1. 2013, zahrne se první část do posouzení stávajícího stavu budovy a druhá část do podporovaných opatření a mezi způsobilé výdaje.

OBLAST PODPORY B

V oblasti podpory B – výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností se podporovaným opatřením rozumí samotná výstavba rodinného domu, která je dále nedělitelná na jednotlivé dílčí práce. Podpora bude poskytnuta pouze na realizace zahájené po 1. 1. 2013. Žadatel tuto skutečnost doloží jedním z následujících dokumentů:
a) Dokladem o předání staveniště zhotoviteli
b) Oznámením stavebníka o zahájení prací příslušnému stavebnímu úřadu (zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů § 152 odst. 3 písm. a)
c) Kopií stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě (zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů § 157 odst. 1)

OBLAST PODPORY C

Podpořeny mohou být pouze instalace zahájené po 1. 1. 2013. Žadatel tuto skutečnost doloží jedním z následujících dokumentů:
a) Smlouvou o dílo se zhotovitelem
b) Oznámením stavebníka o zahájení prací příslušnému stavebnímu úřadu (zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů § 152 odst. 3 písm. a)
c) Kopií stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě (zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů § 157 odst. 1)
d) Fakturou s datem uskutečnění zdanitelného plnění po 1. 1. 2013